BAE ygally howa sebäpli Marsa howa şaryny ibermegi ýene-de soňa goýdy

BAE ygally howa sebäpli Marsa howa şaryny ibermegi ýene-de soňa goýdy

15-nji iýulda Birleşen Arap Emirlikleri “Umyt” mars howa şaryny ibermegi, geçenki ýaly, ýaramaz howa sebäpli ikinji gezek soňa goýýandyklaryny habar berdi. Muny glas.ru ýetirýär. Ilkibaşda zond çarşenbe güni, 15-nji iýulda Ýaponiýadan goýberilmelidi, ýöne ýakymsyz howa şertleri sebäpli ol anna gününe, 17-nji iýula çenli süýşürildi, indi bolsa ol ýene-de süýşürilýär.

“Marsy öwrenmek boýunça birinji arap missiýasy bolan Umyt zonduny ibermegi 2020-nji ýylyň 17-nji iýulyndan iýulyň täze senesine çenli süýşürmek kararyna gelindi” – diýlip, habarda aýdylýar.
“Ýaponiýanyň Tanegasima adasynda uçuş meýdançasynda howa şertleriniň durnuksyzdygy” görkezilýär we uçuşyň täze senesiniň 24 sagadyň içinde belli boljakdygy aýdylýar.
BAE-niň “Umyt” kosmiki enjamy alty ýylyň içinde döredildi. Ýedi emirlikden ybarat bolan BAE Marsa howa şaryny iberen birinji arap ýurdy bolar. Bu zond Ýerden Gyzyl planeta iberilmegi meýilleşdirilýän üçüň biri bolar, Emiratlardan başga-da hytaý we amerikan raketalary iberiler. Arapça “Al-Amal” diýmegi aňladýan “Umydyň” BAE-niň birleşmeginiň 50 ýyllygyny şöhratlandyryp, 2021-nji ýylyň fewralyna çenli Marsyň töwereginden aýlanyp başlanmagyna garaşylýar. Ýerden Marsa çenli uçuş wagty 200 gün töweregine barabar. Ol ýere barmak bilen zond 687 ýer gününden ybarat bolan mars ýylynyň içinde planetany öwrenmäge başlar. Maksat Gyzyl planetanyň atmosferasynda howa ýagdaýynyň ösüşi barada doly derejede düşünje bermekden ybarat.